Česká geografická společnost

O časopisu

Geografie

Jeden z nejstarších vědeckých časopisů v Česku, který vychází od roku 1895.

Časopis poskytuje platformu pro prezentaci a diskuzi výsledků výzkumu z fyzické i sociální geografie, kartografie a příbuzných oborů. Redakční rada přijímá do recenzního řízení původní vědecké geograficky zaměřené články a články z příbuzných oborů, které nebyly dosud publikovány a které nejsou současně nabídnuty k publikaci (zaslány do recenzního řízení) v jiném časopise.

Přehledové články jsou přijímány jen v případě, že diskutují přístupy ve výzkumu určité geografické subdisciplíny a přispívají tak k rozvoji daného oboru.

Do recenzního řízení je možné zaslat články v angličtině, češtině a slovenštině (pokud není alespoň jeden z autorů Čech).

Všechny příspěvky procházejí anonymním recenzním řízením. O jeho výsledku je autor informován dopisem výkonného redaktora.

Geografie vychází 4krát ročně (koncem března, koncem června, koncem září a koncem prosince).

ISSN 1212-0014 (Print)
ISSN 2571-421X (Online)

Časopis vydává Česká geografická společnost, z. s.
Časopis Geografie vychází s finanční podporou Akademie věd ČR.
Číslo Ministerstva kultury ČR je MK ČR E 4241.

Časopis Geografie je od čísla 2008/1 zařazen mezi časopisy sledované na Web of Science, konkrétně do následujících databází: Social Science Citation Index, Journal Citation Reports / Social Science Edition. Od roku 2009 je Geografie časopis s impakt faktorem.

Impakt faktor
0,745 (2017)
0,723 (5letý průměr)

Geografie je indexována v databázi Scopus.

Distribuce časopisu: informace podává, jednotlivá čísla prodává a objednávky vyřizuje RNDr. Dana Fialová, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, 128 43 Praha 2, tel. 221951397, fax: 224919778, e-mail: dana.fialova@natur.cuni.cz

Cena jednotlivého je sešitu 150 Kč, celoroční předplatné je součástí členského příspěvku ČGS, a to v minimální výši pro řádné členy ČGS 500 Kč, pro členy společnosti důchodce a studenty 300 Kč a pro kolektivní členy 2 000 Kč.

Zahraniční předplatné vyřizují: agentura KUBON-SAGNER, Buch export – import GmbH, D-80328 München, Deutschland, fax: ++(089)54218-218, e-mail: postmaster@kubon-sagner.de a agentura MYRIS TRADE LTD., P.O. box 2, 142 01 Praha, Česko, tel: ++4202/4752774, fax: ++4202/496595, e-mail: myris@login.cz Objednávky vyřizované jinými agenturami nejsou v souladu se smluvními vztahy vydavatele a jsou šířeny nelegálně.