Czech geographical society

Geografie 122/3 (2017)

Articles in this issue

KONEČNÝ Ondřej
Spatial polarization of agriculture of Czechia during the integration into the European Union (Prostorová polarizace zemědělství Česka v období začleňování do Evropské unie), 257–280, published in Czech, PDF (download article)

ŽENKA Jan, SLACH Ondřej, SOPKULIAK Andrej
Typology of Czech non-metropolitan regions based on their principal factors, mechanisms and actors of development (Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje), 281–309, published in Czech, PDF (download article)

OSOBA Petr
Development of Symbolic Shape of the Region and Rejection of the Name Nové Sudety (Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety), 310–334, published in Czech, PDF (download article)

KOLEJKA Jaromír, RUDA Aleš
The choice of an area zonation method based on the territorial share of industrial society heritage. The post-industrial cultural landscape Kamenicko as a case study (Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka), 335–358, published in Czech, PDF (download article)

HANUS Martin, ŘEZNÍČKOVÁ Dana, MARADA Miroslav, BÉNEKER Tine
Pupils’ global thinking: a comparison of selected European countries (Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí), 359–381, published in Czech, PDF (download article)

NOVOTNÁ Kateřina, HANUS Martin, HÁTLE Jan
Mental map as a tool and an object of research in geographical education (Mentální mapa jako nástroj i předmět výzkumu geografického vzdělávání), 382–407, published in Czech, PDF (download article)