Czech geographical society

Geografie 116/4 (2011)

Published 19. 6. 2011

» Next issue

» Previous issue

Articles in this issue

STOJANOV Robert, STRIELKOWSKI Wadim, DRBOHLAV Dušan
Labour Migration and Remittances: Current Trends in Times of Economic Recession. (PRACOVNÍ MIGRACE A REMITENCE: SOUČASNÉ TRENDY V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE), 375–400, published in Czech, PDF (download article)

DRBOHLAV Dušan
Immigration and Integration of Foreigners in Czechia: Some Thoughts on the Country’s Migration Transition from a David to a Near Goliath. (IMIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ V ČESKU: NĚKOLIK ZASTAVENÍ NA CESTĚ ZEMĚ V JEJÍ MIGRAČNÍ PROMĚNĚ Z DAVIDA NA TÉMĚŘ GOLIÁŠE), 401–421, published in Czech, PDF (download article)

ČERMÁK Zdeněk, JANSKÁ Eva
Distribution and migration of foreigners as a part of the socio-geographical differentiation of Czechia. (ROZMÍSTĚNÍ A MIGRACE CIZINCŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉ DIFERENCIACE ČESKA), 422–439, published in Czech, PDF (download article)

ČERMÁKOVÁ Dita, SCHOVÁNKOVÁ Soňa, FIEDLEROVÁ Klára
Entrepreneurship of Foreigners in Czechia: The Impact of Opportunity Structures. (PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ), 440–461, published in Czech, PDF (download article)

MEDOVÁ Lenka
Return or Stay? The Aspirations of Irregularly Working Immigrants. (VRÁTIT SE, ČI ZŮSTAT? ASPIRACE NEOPRÁVNĚNĚ PRACUJÍCÍCH MIGRANTŮ), 462–479, published in Czech, PDF (download article)

JANSKÁ Eva, PRŮŠVICOVÁ Alena, ČERMÁK Zdeněk
Possibilities for Researching the Integration of Vietnamese Children in Czechia: The Example of Prague-Kunratice Elementary School. (MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE), 480–496, published in Czech, PDF (download article)

KUŠNIRÁKOVÁ Tereza, ČIŽINSKÝ Pavel
Twenty Years of Czech Migration Policy: Liberal, Restrictive or Something Different? (DVACET LET ČESKÉ MIGRAČNÍ POLITIKY: LIBERÁLNÍ, RESTRIKTIVNÍ, ANEBO JEŠTĚ JINÁ?), 497–517, published in Czech, PDF (download article)