Czech geographical society

Geografie 116/3 (2011)

Published 19. 6. 2011

» Next issue

» Previous issue

Articles in this issue

HAMPL Martin, MÜLLER Jan
Societal Transformation and Regional Differentiation in Czechia: Developments in the Distribution of Job Opportunities and Population. (SPOLEČENSKÁ TRANSFORMACE A REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE ČESKA: PŘÍKLAD VÝVOJE ROZMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH MÍST A OBYVATELSTVA), 211–230, published in Czech, PDF (download article)

ŠIMON Martin
Counterurbanization: Condemned to Be a Chaotic Conception? (KONTRAURBANIZACE: CHAOTICKÝ KONCEPT?), 231–255, published in Czech, PDF (download article)

KOFROŇ Jan
Military Power and Its Global Distribution after the End of the Cold War. (VOJENSKÁ MOC A JEJÍ GLOBÁLNÍ DISTRIBUCE PO KONCI STUDENÉ VÁLKY), 256–275, published in Czech, PDF (download article)

POSOVÁ Darina, SÝKORA Luděk
Urbanization and Suburbanization in the Urban Regions of Prague and Vienna: Structural Differences in the Presence of Different Political-Economic Regimes. (URBANIZACE A SUBURBANIZACE V MĚSTSKÝCH REGIONECH PRAHY A VÍDNĚ: STRUKTURÁLNÍ ROZDÍLY V PODMÍNKÁCH ODLIŠNÝCH POLITICKO-EKONOMICKÝCH REŽIMŮ), 276–299, published in Czech, PDF (download article)

KUČEROVÁ Silvie, MATTERN Tomáš, ŠTYCH Přemysl, KUČERA Zdeněk
Changes in the Accessibility of Elementary Schools in Czechia as a Factor of Disadvantage Impacting Regions and Localities. (ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT), 300–316, published in Czech, PDF (download article)

HUDEČEK Tomáš, CHURAŇ Radek, KUFNER Jan
Accessibility of Prague by Roadway Transport from 1920 to 2020. (DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920–2020), 317–334, published in Czech, PDF (download article)

ČURDA Jakub, JANSKÝ Bohumír, KOCUM Jan
The Effects of Physical-Geographic Factors on Flood Episodes Extremity in the Vydra River Basin. (VLIV FYZICKOGEOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA EXTREMITU POVODNÍ V POVODÍ VYDRY), 335–353, published in Czech, PDF (download article)

LOUČKOVÁ Blanka
Vegetation on Fluvial Landforms along Near-Natural Reaches of the Opava, Černá Opava and Branná Rivers Ten Years after Extreme Flood Disturbance. (VEGETACE NA FLUVIÁLNÍCH TVARECH V RENATURALIZOVANÝCH ŘÍČNÍCH ÚSECÍCH OPAVY, ČERNÉ OPAVY A BRANNÉ DESET LET OD MIMOŘÁDNÉ POVODŇOVÉ DISTURBANCE), 354–374, published in Czech, PDF (download article)