Czech geographical society

Geografie 116/2 (2011)

Published 19. 6. 2011

» Next issue

» Previous issue

Articles in this issue

LJUNGQVIST Fredrik Charpentier
THE SPATIO-TEMPORAL PATTERN OF THE MID-HOLOCENE THERMAL MAXIMUM (ČASOPROSTOROVÝ MODEL TEPLOTNÍCH MAXIM STŘEDNÍHO HOLOCÉNU), 91–110, published in English, PDF (download article)

DEMEK Jaromír, BALATKA Břetislav, KIRCHNER Karel, MACKOVČIN Petr, PÁNEK Tomáš, SLAVÍK Petr
RELIEF OF CZECHIA: QUANTITATIVE EVALUATION IN THE GIS ENVIRONMENT (GEORELIÉF ČESKA A JEHO KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ V PROSTŘEDÍ GIS), 111–129, published in English, PDF (download article)

TAUFMANNOVÁ Alice, JENÍČEK Michal
IMPACT OF POLDER SYSTEM ON FLOODING IN THE ROLAVA RIVER BASIN (VLIV SYSTÉMU POLDRŮ NA PRŮBĚH POVODNÍ V POVODÍ ROLAVY), 130–143, published in English, PDF (download article)

KLIMEŠ Jan
ROCKFALL HAZARD AND RISK ASSESSMENT ON FORESTED SLOPES, EXAMPLES FROM CZECHIA (HODNOCENÍ OHROŽENÍ A RIZIKA VZNIKU SKALNÍCH ŘÍCENÍ NA ZALESNĚNÝCH SVAZÍCH, PŘÍKLADY Z ČESKA), 144–155, published in English, PDF (download article)

FALŤAN Vladimír, BÁNOVSKÝ Martin, BLAŽEK Matej
EVALUATION OF LAND COVER CHANGES AFTER EXTRAORDINARY WINDSTORM BY USING THE LAND COVER METRICS: A CASE STUDY ON THE HIGH TATRAS FOOTHILL (HODNOTENIE ZMIEN KRAJINNEJ POKRÝVKY PO MIMORIADNEJ VÍCHRICI S VYUŽITÍM KRAJINNOEKOLOGICKÝCH INDEXOV: PRÍKLADOVÁ ŠTÚDIA ÚPÄTIA VYSOKÝCH TATIER), 156–171, published in English, PDF (download article)

BALEJ Martin, ANDĚL Jiří
TYPOLOGY OF THE DISTRICTS IN CZECHIA BASED ON LAND COVER STRUCTURE (TYPOLOGIE OKRESŮ ČESKA NA ZÁKLADĚ STRUKTURY KRAJINNÉHO POKRYVU), 172–190, published in English, PDF (download article)

VÁGNER Jiří, MÜLLER Dieter K., FIALOVÁ Dana
SECOND HOME TOURISM IN LIGHT OF THE HISTORICAL-POLITICAL AND SOCIO-GEOGRAPHICAL DEVELOPMENT OF CZECHIA AND SWEDEN (DRUHÉ BYDLENÍ VE SVĚTLE HISTORICKOPOLITICKÉHO A SOCIÁLNĚGEOGRAFICKÉHO VÝVOJE: ČESKO A ŠVÉDSKO), 191–210, published in English, PDF (download article)