Česká geografická společnost

Geografie 122/3 (2017)

Články v tomto čísle

KONEČNÝ Ondřej
Prostorová polarizace zemědělství Česka v období začleňování do Evropské unie (Spatial polarization of agriculture of Czechia during the integration into the European Union), 257–280, PDF (stáhnout článek)

ŽENKA Jan, SLACH Ondřej, SOPKULIAK Andrej
Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje (Typology of Czech non-metropolitan regions based on their principal factors, mechanisms and actors of development), 281–309, PDF (stáhnout článek)

OSOBA Petr
Formování symbolického tvaru regionu a odmítnutí názvu Nové Sudety (Development of Symbolic Shape of the Region and Rejection of the Name Nové Sudety), 310–334, PDF (stáhnout článek)

KOLEJKA Jaromír, RUDA Aleš
Výběr metody účelové zonace území podle zastoupení objektů dědictví průmyslové společnosti: příklad postindustriální kulturní krajiny Kamenicka (The choice of an area zonation method based on the territorial share of industrial society heritage. The post-industrial cultural landscape Kamenicko as a case study), 335–358, PDF (stáhnout článek)

HANUS Martin, ŘEZNÍČKOVÁ Dana, MARADA Miroslav, BÉNEKER Tine
Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí (Pupils’ global thinking: a comparison of selected European countries), 359–381, PDF (stáhnout článek)

NOVOTNÁ Kateřina, HANUS Martin, HÁTLE Jan
Mentální mapa jako nástroj i předmět výzkumu geografického vzdělávání (Mental map as a tool and an object of research in geographical education), 382–407, PDF (stáhnout článek)