Česká geografická společnost

Geografie 121/2 (2016)

Články v tomto čísle

KRÁLOVEC Václav, KLIMENT Zdeněk, MATOUŠKOVÁ Milada
Využití párového srovnávacího výzkumu pro hodnocení odtokové odezvy v rozdílně využívaných horských povodích: povodí horní Blanice, Šumava, Česko (Evaluation of runoff response on the basis of a comparative paired research in mountain catchments with the different land use: case study of the Blanice River, Czechia), 209–234, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

VLČEK Lukáš, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír, ŠEFRNA Luděk, BLAŽKOVÁ Šárka
Vliv rašelinných půd na odtokový process: případová studie pramenná oblast Vydry, Česko (Influence of peat soils on runoff process: case study of Vydra River headwaters, Czechia), 235–253, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

BLAŽEK Jiří, BEČICOVÁ Ilona
Převzetí pražského bankovního klastru zahraničními finančními skupinami v evoluční perspektivě (The takeover of Prague´s banking cluster by multinational groups from an evolutionary perspective), 254–278, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

HANUS Martin, MARADA Miroslav
Co vypovídá test mapových dovedností o českých žácích? (What does a map-skills-test tell us about Czech pupils?), 279–299, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

STRYHAL Jan, HUTH Radan
Klasifikace atmosférické cirkulace (Classifications of atmospheric circulation), 300–323, PDF (stáhnout článek)

KOFROŇ Jan
Tragédie malého státu: geostrategické perspektivy Česka podle ofenzivního neorealismu (Tragedy of small power politics: geostrategic perspectives of Czechia through the lenses of offensive neorealism), 324–347, PDF (stáhnout článek)