Česká geografická společnost

Geografie 119/2 (2014)

Články v tomto čísle

HLOŽEK Martin
HORIZONTÁLNÍ VÝVOJ KORYTA HORNÍ JIZERY A HORNÍ VLTAVY V LETECH 1938–2012 (HORIZONTAL CHANNEL DEVELOPMENT ON THE UPPER JIZERA AND THE UPPER VLTAVA RIVERS BETWEEN 1938 AND 2012), 105–125, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

WEIS Karol, KUBINSKÝ Daniel
ANALÝZA ZMIEN OBJEMU HALČIANSKEJ VODNEJ NÁDRŽE VPLYVOM ERÓZIE AKO PODKLAD PRE MANAŽMENT V POVODÍ (Analysis of changes in the volume of water in the Halčianske reservoir caused by erosion as a basis for watershed management.), 126–144, PDF (stáhnout článek)

DUCHÁČEK Libor
VERTIKÁLNÍ VARIABILITA POLOHY NULOVÉ IZOCHIONY V RÁMCI GEOMORFOLOGICKÝCH OBLASTÍ ČESKA (Vertical variability in the position of the zero isochion in geomorphologic regions of Czechia.), 145–160, PDF (stáhnout článek)

KUMHÁLOVÁ Jitka
ODVOZENÍ TOPOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK PRO ÚČELY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ (Inference of topographical characteristics for precision agriculture.), 161–178, PDF (stáhnout článek)

PITOŇÁK Michal
PROSTOROVOST MĚSTA V KONTEXTU (HOMO/HETERO)SEXUALITY: ÚVOD DO TEORETICKÉ DISKUSE GEOGRAFIÍ SEXUALIT (Urban spatiality in the context of (homo/hetero)sexuality: Introduction to a theoretical debate in geographies of sexualities.), 179–198, PDF (stáhnout článek)