Česká geografická společnost

Geografie 117/4 (2012)

Články v tomto čísle

GÄRTNER Michal, DRBOHLAV Dušan
Acculturation of expatriate executive managers in Czechia. (ACCULTURATION OF EXPATRIATE EXECUTIVE MANAGERS IN CZECHIA), 349–370, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

PAZÚR Róbert, OŤAHEĽ Ján, MARETTA Martin
ANALÝZA PRIESTOROVEJ HETEROGENITY TRIED KRAJINNEJ POKRÝVKY V ODLIŠNÝCH PRÍRODNÝCH PODMIENKACH (Analysis of spatial heterogeneity of land cover classes in different natural conditions.), 371–394, PDF (stáhnout článek)

VLČEK Lukáš, KOCUM Jan, JANSKÝ Bohumír, ŠEFRNA Luděk, KUČEROVÁ Andrea
RETENČNÍ POTENCIÁL A HYDROLOGICKÁ BILANCE HORSKÉHO VRCHOVIŠTĚ: PŘÍPADOVÁ STUDIE ROKYTECKÉ SLATĚ, POVODÍ HORNÍ OTAVY, JZ. ČESKO (Retention potential and hydrological balance of a peat bog: case study of Rokytka Moors, Otava River headwaters, sw. Czechia.), 395–414, PDF (stáhnout článek)

BLAHUŠIAKOVÁ Andrea, MATOUŠKOVÁ Milada
ANALÝZA POVODNÍ NA HORNOM TOKU HRONA V ROKOCH 1930–2010 (Analysis of floods in the upper course of the Hron River in 1930–2010.), 415–433, PDF (stáhnout článek)

CHRASTINA Peter, LUKÁČ Rastislav
REKONŠTRUKCIA INDUSTRIÁLNEJ KRAJINY MESTA NOVÁKY A JEHO ZÁZEMIA NA PROFILOCH KULTÚRNOKRAJINNÝCH VRSTIEV (Reconstruction of the industrial landscape of the town Nováky and its hinterland based on the profiles of cultural-landscape layers.), 434–456, PDF (stáhnout článek)