Česká geografická společnost

Geografie 117/2 (2012)

Články v tomto čísle

ČERNÁ Barbora, NÝVLT Daniel, ENGEL Zbyněk
POHŘBENÉ GLACIFLUVIÁLNÍ KORYTO V SEDLE POD ANDĚLSKÝM VRCHEM V SEVERNÍCH ČECHÁCH: NOVÝ DOKLAD PRO ROZSAH STŘEDOPLEISTOCENNÍCH LEDOVCOVÝCH ŠTÍTŮ V ZÁPADNÍCH SUDETECH (A BURIED GLACIOFLUVIAL CHANNEL IN THE ANDĚL COL, NORTHERN BOHEMIA: NEW EVIDENCE FOR THE MIDDLE PLEISTOCENE ICE SHEETS EXTENT IN WESTERN SUDETES), 127–151, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

SAKSA Martin, MINÁR Jozef
HODNOTENIE HROZBY VÝMOĽOVEJ ERÓZIE POMOCÍ GEOEKOLOGICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (GEIS): PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA ZO ZÁPADNÝCH KARPÁT (ASSESSING THE NATURAL HAZARD OF GULLY EROSION THROUGH A GEOECOLOGICAL INFORMATION SYSTEM (GEIS): A CASE STUDY FROM THE WESTERN CARPATHIANS), 152–169, článek v angličtině, PDF (stáhnout článek)

VYSLOUŽILOVÁ Barbora, KLIMENT Zdeněk
MODELOVÁNÍ EROZNÍCH A SEDIMENTAČNÍCH PROCESŮ V MALÉM POVODÍ (Soil Erosion and Sediment Deposition Modelling at the Small Catchment Scale.), 170–191, PDF (stáhnout článek)

SKLENÁŘ Jiří, BRÁZDIL Rudolf
VLIV VODNÍ NÁDRŽE VÍR NA MAXIMÁLNÍ ROČNÍ A POVODŇOVÉ PRŮTOKY NA HORNÍ SVRATCE (The Influence of the Vír Reservoir on Maximum Annual and Flood Discharge Rates on the Upper Svratka River.), 192–208, PDF (stáhnout článek)

BLAŽEK Jiří
REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ SYSTÉMY A GLOBÁLNÍ PRODUKČNÍ SÍTĚ: DVOJÍ OPTIKA NA ZDROJE KONKURENCESCHOPNOSTI V SOUČASNÉM SVĚTĚ? (Regional Innovation Systems and Global Production Networks: Two Views on the Source of Competitiveness in the Present-Day World?), 209–233, PDF (stáhnout článek)

KOFROŇ Jan
PROSTOR A VÁLKA, KONSTANTY A PROMĚNY V HISTORICKÉM POHLEDU (Space and War, Constants and Change from a Historical Perspective.), 234–252, PDF (stáhnout článek)