Česká geografická společnost

Geografie 116/3 (2011)

Články v tomto čísle

HAMPL Martin, MÜLLER Jan
SPOLEČENSKÁ TRANSFORMACE A REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE ČESKA: PŘÍKLAD VÝVOJE ROZMÍSTĚNÍ PRACOVNÍCH MÍST A OBYVATELSTVA (Societal Transformation and Regional Differentiation in Czechia: Developments in the Distribution of Job Opportunities and Population.), 211–230, PDF (stáhnout článek)

ŠIMON Martin
KONTRAURBANIZACE: CHAOTICKÝ KONCEPT? (Counterurbanization: Condemned to Be a Chaotic Conception?), 231–255, PDF (stáhnout článek)

KOFROŇ Jan
VOJENSKÁ MOC A JEJÍ GLOBÁLNÍ DISTRIBUCE PO KONCI STUDENÉ VÁLKY (Military Power and Its Global Distribution after the End of the Cold War.), 256–275, PDF (stáhnout článek)

POSOVÁ Darina, SÝKORA Luděk
URBANIZACE A SUBURBANIZACE V MĚSTSKÝCH REGIONECH PRAHY A VÍDNĚ: STRUKTURÁLNÍ ROZDÍLY V PODMÍNKÁCH ODLIŠNÝCH POLITICKO-EKONOMICKÝCH REŽIMŮ (Urbanization and Suburbanization in the Urban Regions of Prague and Vienna: Structural Differences in the Presence of Different Political-Economic Regimes.), 276–299, PDF (stáhnout článek)

KUČEROVÁ Silvie, MATTERN Tomáš, ŠTYCH Přemysl, KUČERA Zdeněk
ZMĚNY DOSTUPNOSTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKU JAKO FAKTOR ZNEVÝHODNĚNÍ REGIONŮ A LOKALIT (Changes in the Accessibility of Elementary Schools in Czechia as a Factor of Disadvantage Impacting Regions and Localities.), 300–316, PDF (stáhnout článek)

HUDEČEK Tomáš, CHURAŇ Radek, KUFNER Jan
DOSTUPNOST PRAHY PŘI VYUŽITÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V OBDOBÍ 1920–2020 (Accessibility of Prague by Roadway Transport from 1920 to 2020.), 317–334, PDF (stáhnout článek)

ČURDA Jakub, JANSKÝ Bohumír, KOCUM Jan
VLIV FYZICKOGEOGRAFICKÝCH FAKTORŮ NA EXTREMITU POVODNÍ V POVODÍ VYDRY (The Effects of Physical-Geographic Factors on Flood Episodes Extremity in the Vydra River Basin.), 335–353, PDF (stáhnout článek)

LOUČKOVÁ Blanka
VEGETACE NA FLUVIÁLNÍCH TVARECH V RENATURALIZOVANÝCH ŘÍČNÍCH ÚSECÍCH OPAVY, ČERNÉ OPAVY A BRANNÉ DESET LET OD MIMOŘÁDNÉ POVODŇOVÉ DISTURBANCE (Vegetation on Fluvial Landforms along Near-Natural Reaches of the Opava, Černá Opava and Branná Rivers Ten Years after Extreme Flood Disturbance.), 354–374, PDF (stáhnout článek)