Česká geografická společnost

Geografie 115/2 (2010)

Články v tomto čísle

BALATKA Břetislav, KALVODA Jan
KVARTÉRNÍ TERASY ŘEKY ŽELIVKY (Quaternary terraces of the Želivka River.), 113–130, PDF (stáhnout článek)

VITURKA Milan
REGIONÁLNÍ DISPARITY A JEJICH HODNOCENÍ V KONTEXTU REGIONÁLNÍ POLITIKY (Regional disparities and their evaluation in the context of regional policy.), 131–143, PDF (stáhnout článek)

HALÁS Marián, KLAPKA Pavel
REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ (Regional division of Czechia on the basis of spatial interaction modelling.), 144–160, PDF (stáhnout článek)

PERLÍN Radim, KUČEROVÁ Silvie, KUČERA Zdeněk
TYPOLOGIE VENKOVSKÉHO PROSTORU ČESKA (A Typology of Rural Space in Czechia according to its Potential for Development.), 161–187, PDF (stáhnout článek)

BAŠTOVÁ Magdalena, DOKOUPIL Jaroslav
NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ (The negative effects of foreign direct investment on the labour market in Plzeň.), 188–206, PDF (stáhnout článek)

JANČÁK Vít, CHROMÝ Pavel, MARADA Miroslav, HAVLÍČEK Tomáš, VONDRÁČKOVÁ Petra
SOCIÁLNÍ KAPITÁL JAKO FAKTOR ROZVOJE PERIFERNÍCH OBLASTÍ: ANALÝZA VYBRANÝCH SLOŽEK SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU V TYPOVĚ ODLIŠNÝCH PERIFERIÍCH ČESKA (Social capital as a factor in the development of peripheral areas: an analysis of selected components of social capital in Czechia’s typologically different peripheries.), 207–222, PDF (stáhnout článek)

CHROMÝ Pavel, SKÁLA Jan
KULTURNĚGEOGRAFICKÉ ASPEKTY ROZVOJE PŘÍHRANIČNÍCH PERIFERIÍ: ANALÝZA VYBRANÝCH SLOŽEK ÚZEMNÍ IDENTITY OBYVATELSTVA SUŠICKA (Cultural-geographical aspects in the development of borderland peripheries: an analysis of selected elements of territorial identity among residents of the Sušicko region.), 223–246, PDF (stáhnout článek)