Česká geografická společnost

Geografie 115/1 (2010)

Články v tomto čísle

HAMPL Martin
REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE SPOLEČNOSTI: OBECNÉ TYPY VÝVOJOVÝCH PROCESŮ (The regional differentiation of society: general types of development processes.), 1–20, PDF (stáhnout článek)

MARADA Miroslav, KVĚTOŇ Viktor
DIFERENCIACE NABÍDKY DOPRAVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V ČESKÝCH OBCÍCH A SOCIOGEOGRAFICKÝCH MIKROREGIONECH (Differences in the availability of transport possibilities in Czech municipalities and socio-geographical micro-regions.), 21–43, PDF (stáhnout článek)

SEIDL Tomáš, CHROMÝ Pavel
PROBLÉMY INTEGRACE MARGINÁLNÍHO ÚZEMÍ DO REGIONÁLNÍHO SYSTÉMU: PŘÍKLAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU BOLETICE (Problems concerning the integration of marginal regions into the regional system: the case of the Boletice Military Training Area.), 44–63, PDF (stáhnout článek)

PILEČEK Jan
KONCEPT SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU: POKUS O PŘEHLED TEORETICKÝCH A METODICKÝCH VÝCHODISEK A APLIKAČNÍCH PŘÍSTUPŮ JEHO STUDIA (The concept of social capital: an attempt to summarize theoretical and methodological points-of-departure and approaches to its study.), 64–77, PDF (stáhnout článek)

PILEČEK Jan, JANČÁK Vít
JE MOŽNÉ MĚŘIT SOCIÁLNÍ KAPITÁL? ANALÝZA ÚZEMNÍ DIFERENCIACE OKRESŮ ČESKA (Can Social Capital Be Measured? An analysis of territorial differences among the districts of Czechia.), 78–95, PDF (stáhnout článek)

HRDINKA Tomáš, ŠOBR Miroslav
PROJEVY A PŘÍČINY MEROMIXIE JEZER PO TĚŽBĚ NEROSTNÝCH SUROVIN V ČESKU (Manifestations and causes of meromixis in lakes resulting from mineral extraction in Czechia.), 96–112, PDF (stáhnout článek)